Connecting...

Trưởng khối tài trợ thương mại và xử lý dòng tiền (ngân hàng nước ngoài)

Job Title: Trưởng khối tài trợ thương mại và xử lý dòng tiền (ngân hàng nước ngoài)
Contract Type: Permanent
Location: Vietnam (Hanoi)
Salary: 9000$ - 11000$
Start Date: 25 Mar 2020
Reference: en-5342
Contact Name: Bich Hang Dang Thi
Contact Email: hang.dangthi@jac-recruitment.com
Job Published: March 25, 2020 15:05

Job Description

A.      MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với vai trò là trưởng phòng, chịu trách nhiệm phân tích và tìm hiểu yêu cầu về sản phẩm của khách hàng để đề xuất phát triển các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đúng hạn và trong ngân sách hợp lý. Bên cạnh đó, vị trí này còn chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo team sales khởi tạo, xây dựng cấu trúc và trình bày các giải pháp với khách hàng.

Cụ thể:

Chiến lược:

• Xây dựng và lãnh đạo việc thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam để phù hợp với định hướng/ tầm nhìn của Ngân hàng, phù hợp với văn phòng khu vực

• Thiết kế, phát triển và đưa ra lộ trình sản phẩm phù hợp với chiến lược, phối hợp với bảo hiểm và các đối tác địa phương

• Giám sát đội ngũ bán hàng trong việc theo đuổi các mục tiêu tài chính và phi tài chính

• Điều hành một tổ chức lập kế hoạch hiệu quả bao gồm Rủi ro & Tuân thủ, Quản trị, Nhân sự và Lập kế hoạch Tài chính

Tài chính

• Dẫn dắt nhóm trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng giao dịch cho khách hàng để đáp ứng các mục tiêu tài chính

Khách hàng

• Dẫn dắt và hỗ trợ nhóm xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các khách hàng quan trọng để phát triển kinh doanh và mang lại trải nghiệm khách hàng.

• Hỗ trợ nhóm bán hàng hợp tác với các Nhà quản lý trên tất cả các danh mục khách hàng để hiểu các yêu cầu sản phẩm của khách hàng và đề xuất các giải pháp.

• Phối hợp với đội ngũ bán hàng để xác định các sản phẩm mới và có cách tiếp cận chủ động để phân tích các yêu cầu của khách hàng và môi trường thị trường để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm.

• Hướng dẫn người quản lý sản phẩm và đảm bảo cung cấp hiệu quả và kịp thời các sản phẩm và dịch vụ tích hợp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

• Hỗ trợ các nhà quản lý sản phẩm hợp tác với nhiều bộ phận khác nhau để chuẩn bị thông tin sản phẩm, hỗ trợ phê duyệt nội bộ và bên ngoài các sản phẩm mới.

Con người

• Chịu trách nhiệm quản lý (thiết lập mục tiêu & quản lý hiệu suất), phát triển (huấn luyện, phát triển và đào tạo nghề nghiệp) và khen thưởng (quyết định khen thưởng tài chính và phi tài chính)

• Hoạt động như một hình mẫu cho các thành viên trong nhóm

• Hỗ trợ, huấn luyện viên và đội ngũ hướng dẫn về các vấn đề Giao dịch Ngân hàng phức tạp.

Kiểm soát

• Chịu trách nhiệm đánh giá và cập nhật các quy trình sản phẩm của bộ phận để hỗ trợ duy trì khuôn khổ vững chắc và cung cấp cải tiến liên tục và đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

• Quản lý hồ sơ rủi ro của bộ phận bằng cách đảm bảo tất cả các sản phẩm Ngân hàng giao dịch mới tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương trước khi ra mắt sản phẩm.

• Đóng vai trò tích cực trong việc thiết lập các quy tắc liên quan để đảm bảo quản lý sản phẩm hiệu quả

• Hướng dẫn phát triển các báo cáo, đề xuất và thuyết trình của khách hàng hoặc đối tác, chuyển đổi phân tích thành các lập luận, kết luận và khuyến nghị hợp lý và hợp lý.

• Giám sát việc bảo trì các hướng dẫn sử dụng sản phẩm để duy trì một khuôn khổ vững chắc trong bộ phận và hỗ trợ các hồ sơ rủi ro.

• Tiến hành phân tích đa thị trường và xây dựng các mô hình tài chính để đánh giá và đưa ra khuyến nghị về hồ sơ quốc gia và rủi ro liên quan đến việc ra mắt sản phẩm mới.

• Tuân thủ tất cả các chính sách và hướng dẫn của công ty.

B.      YÊU CẦU

- Ứng viên có 15 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Khả năng tiếng Anh ở mức business

- Ứng viên có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm liên quan đến transaction banking

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp mạnh mẽ với khả năng gây ảnh hưởng

- Kỹ năng quản lý các bên liên quan mạnh mẽ để cộng tác với các bộ phận khác.

- Tư duy rủi ro và tuân thủ

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's