Qui tắc 24giờ

Sau khi nhận được yêu cầu giới thiệu ứng viên từ khách hàng ,trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ liên lạc thông báo rằng có hay không ứng viên thích hợp với nguyện vọng của khách hàng và dựa vào đó đưa ra những đề xuất thích hợp cho khách hàng.

Data Base
Cơ sở dữ liệu

Hiện tại , có hơn 10,000 ứng viên đăng ký với chúng tôi hàng năm . Từ những cơ sở dữ liệu đó , chúng tôi đã thiết lập một hệ thống để có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.Chúng tôi có thể giới thiệu đến các doanh nghiệp ứng viên thích hợp, danh sách các ứng viên rất đa dạng , tập trung vào các ứng viên có kiến thức rộng , có nghiệp vụ chuyên môn , quản lý cấp trung , chuyên môn văn phòng , các ngành kinh doanh , điều hành , quản lý cấp cao..rất cần cho công ty ※Hiện tại : tháng 3/2012

Bảo mật và duy trì

Bảo mật thông tin đối với khách hàng không thể công khai và ngoài ứng viên ra sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin bí mật nào về nghiệp vụ của khách hàng.