DEPUTY FINANCE GENERAL DIRECTOR (PHÓ TỔNG GĐ TÀI CHÍNH)

  
Advertised on : 11 Sep 2019 | Closing date : 11 Oct 2019

  Job Reference : 02642


1. Trách nhiệm quản lý

  • Kế hoạch và ngân sách hoạt động
  • Quản lý chính sách, quy trình và nguồn lực
  • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
  • Chịu trách nhiệm liên đới với Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị về các nghiệp vụ kinh tế, đầu tư phát sinh làm thiệt hại cho Công ty.

 

  • Chỉ đạo thực hiện các kỳ họp thường xuyên và theo chu kỳ để truyền thông thông tin nội bộ xuyên suốt và chính xác từ cấp trên xuống cấp dưới, giữa các phòng ban, công ty con trong hệ thống.

2. Trách nhiệm chuyên môn

  • Tham mưu chiến lược
  • Rà soát phê duyệt
  • Kiểm tra và đánh giá: Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ủy quyền của Tổng Giám đốc và báo cáo sau khi hoàn tất.

Thẩm định và cho ý kiến tham mưu kế hoạch tài chính 5 năm

Thuế:

Quản trị công nợ:
* Giảm tỷ lệ trích lập dự phòng hàng năm
* Giảm nợ quá hạn
* Xây dựng cơ chế kiểm soát nợ

Quản trị hàng tồn kho:
* Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp quản trị hàng tồn kho

Hệ thống ERP: đánh giá hệ thống ERP hiện hành đề xuất giải pháp hoàn thiện

3. Trách nhiệm giải trình

·         Giải trình với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về:
- Các thay đổi trong chính sách/quy chế tài chính kế toán, các thay đổi trong kế hoạch tài chính
- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
- Hiệu quả hoạt động kinh doanh tài chính và các hoạt động/vấn đề khác

  • Giải trình với các bên thứ ba (kiểm toán, nhà đầu tư) về các vấn đề liên quan.
 

Functional Areas : Accounting & Finance;Audit & Risk;Corporate Finance/IPO/M&A;Finance Managers, Controllers & Directors;Financial Analysis;Pricing Analysis;Tax
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 15
Work Location : Vietnam
Salary Description : negotiate based on experiences (around $7000/month)

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above