Japanese Interpreter - Biên phiên dịch tiếng Nhật

  
Advertised on : 12 Apr 2018 | Closing date : 12 May 2018

  Job Reference : 01608


JOB DESCRIPTION

• Phiên dịch trong các cuộc họp, đào tạo và trao đổi thông tin giữa người Nhật và người Việt.
• Biên dịch tài liệu, bản vẽ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

JOB REQUIREMENTS

• Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật hoặc có chứng chỉ N2 hoặc trình độ tương đương N2 trở lên.
• Có kinh nghiệm biên phiên dịch 2 năm trở lên tại nhà máy sản xuất của Nhật.
• Có khả năng linh hoạt và kỹ năng trong công việc biên phiên dịch.
• Có khả năng sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point.
 

Functional Areas : Service & Others;Interpretor / Translator
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 2
Work Location : Vietnam
Salary Description : ~$800 Gross

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above